ETİK İLKELERİMİZ


GENEL BAKIŞ

Derneğimiz eğitimde güç birliği amaçlayarak üyeler arasında kardeşliği, özverili dayanışmayı ve erdemli bir rekabeti gözetmektedir. Bu çalışma, Türk Milli Eğitiminin genel hedefleri doğrultusunda hizmet veren ve akademik başarılarını sürekli olarak yükseltmeye çalışan özel okulların aynı zamanda birer ticari kuruluş olarak ekonomik yapılarını korumalarına ve birbirleri ile iyi ilişkiler kurmalarına olanak sağlayacak genel ilkeleri özetler. Özel Öğretim Kurumları Birliği üyeleri; topluma, öğrencilerine, velilerine, çalışanlara ve diğer kurumlara karşı tüm iş ve işlemlerinde yasalar, ilgili mevzuat ve genel iş ahlakı çerçevesinde çalışır.

AMAÇLAR

1. Özel okulların / öğretim kurumlarının Türk Milli Eğitiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda daha iyi hizmet vermelerine katkıda bulunmak,

2. Özel okulların / öğretim kurumlarının arasında karşılıklı güven ilkesinin yerleşip gelişmesine yardımcı olmak,

3. İş ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlemek,

4. Özel okulların / öğretim kurumlarının arasında iş ahlakı ilkelerine uyulmasının, sektörün tümünün gelişmesine olanak sağlayacağı ve kamuoyunda özel okulculuğun tümüne duyulan güvenin artacağı bilincinin yerleştirilmesi.

5. Üye okulların / öğretim kurumlarının öğretmen, veli ve öğrenci işlerini daha sağlıklı yürütmesini sağlamak

6. Üye okulların / öğretim kurumlarının haklarını korumak .


GENEL İLKELER

A. AÇIKLIK

1. Özel okulların / öğretim kurumlarının çalışanına, velisine ,öğrencisine ve kamuoyuna karşı şeffaf olur, daima dürüst davranır.

2. Özel okullar / öğretim kurumları; onurlu ve dürüst davranış kuralları çerçevesinde birbirleri ile sevgi, saygı ve iş birliği içinde olur.

3. Özel okullar / öğretim kurumları; gerek verdikleri eğitim ve öğretim gerekse ticari ve mali konularda kendileri ya da diğer kurumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yapmaz, aldatıcı davranışlarda bulunmaz.

4. Özel okul / öğretim sektörünün veya kurumların zarar görmemesi için gizli tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmaz.

 

B.HUKUK

Özel okullar / öğretim kurumları tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadır. Bu kapsamda

1. Yasaların ve mevzuatın istediği tüm yükümlülükleri eksiksiz uygular..

2. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz; yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermez.

3. Yasaları ve dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmez.


C. ÖĞRETMEN İSTİHDAMI

1. Özel okulların / öğretim kurumlarının çalışanlarıyla olan ilişkilerinde dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama; kişiliklerine saygı duyma; yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama; kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyar.

2. Öğretmen görevlendirmeleri 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve İş Kanunu hükümlerine göre yapılır.

3. Bir kurumda çalışan öğretmeninin kuruma başvurusu olmadan transfer teklifinde bulunulmaz. Öğretmen kendisi yazılı başvurusu olması halinde kurum görüşmeye davet eder.

4. Aynı öğretim yılı için kadrolu olarak birden fazla kurumla sözleşme yapan çalışanlar hakkında hukuki yollara başvurulur.

5. Özel okulların / öğretim kurumlarının, çalışanlarının tüm yasal haklarını tam olarak ve zamanında verir.

6. Özel okulların / öğretim kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler; kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarıyla birlikte özel okullar ilkelerine aykırı davranışta bulunmaz.

7. Başka bir kurumda çalışan öğretmenin sözleşmesi bitmeden yeni kurum duyuru ve reklam yapmaz. 8. Diğer kurumlar veya çalışanları aleyhinde konuşmaz. Reklam ve tanıtımlarda başka kurum veya çalışanları hedef alınmaz.


D. ÖĞRENCİ ALIMLARI

1. Özel okullar / öğretim kurumlar, ilan ettikleri ücretlere ve kurum yönetmeliklerine uygun öğrenci kayıt ve kabulü yapar.

2. Özel okullar / öğretim kurumlar, bir sonraki öğretim yılı için ara sınıflarına nakil alabilecekleri öğrenci sayılarını ve belirlenen kontenjandan fazla başvuru olduğu takdirde sıralama sınavlarını veya usullerini önceden ilan eder.

3. Okul öncesi eğitim kurumu olan özel okullar ilköğretim okullarının birinci sınıf kontenjanlarını bağımsız anaokullarından gelecek öğrencilere de hak tanıyacak şekilde ayarlama yapabilir.

4. Kurum kendi ara sınıf kayıtlarına farklı fiyat politikası ayarlayabilir.

5. Öğretmen ve personel çocuklarına yapılacak özel indirim önceden ilan edilir.

6. Diğer kurumlarının öğrencilerini velisinin başvurusu olmadan transfer çabasına girmez.


E. İLAN, REKLAM, TANITIM

1. Özel okullar / öğretim kurumlar, tanıtım amaçlı reklam ve duyurularında sadece kendi olumlu yönlerini kullanır. Bu tip reklam ya da duyurularda diğer kurumlarla kıyaslama yapmaz. Eğitim ve öğretimin genel felsefesine aykırı düşecek ve özel okulculuğun imajına zarar verecek şekilde tanıtım yapılamaz. Reklam ve tanıtımlarda kamuya açık bilgiler kısmi olarak alınarak veya çarpıtılarak kullanılamaz. Özel okullar kurumlarında var olmayan imkan veya hizmetleri var gibi göstererek kamuoyunu ve velilerini aldatmaz, yerine getiremeyecekleri vaatlerde bulunmaz.

2. Resmi ilan ve duyurular, kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılır. Bu tip ilanlarda sunulan bilgiler gayet açık ve tam olarak anlaşılabilir biçimde sunulmalıdır.

3. Özel okullar / öğretim kurumlar reklam, ilan, afiş ve duyurularını yaparken bir diğer kurumu rahatsız etmemeye ve centilmenlik sınırlarını aşmamaya dikkat eder. Kurumlar bir başka kurumun ilan, reklam ya da duyurusunu engelleyecek ya da bu tanıtıma zarar verecek davranışlarda bulunmaz. 

4. Reklamlarda öğrencinin gerçek fotoğrafları kullanılmaz. Temsili görseller kullanılabilir.

5. Üye kurumlarımız, bursluluk sınavı vs gibi organizasyonlarda kurumlar çevresindeki kurumlarını takvimini dikkate alır. Mümkün olduğunca farklı tarihe program yapar.


F.UYGULAMA

Birliğin üyeleri Yönetim Kurulunca oluşturulan, komisyon tarafından tespit edilen ve yukarıda belirtilen “Özel Okullar İlkeleri” ne uymayı taahhüt ederler.

Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, diğer üyeler doğrudan Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruları uygun gördüğü takdirde, Disiplin Kuruluna sevk eder.

Disiplin Kuruluna sevk edilen üye ile ilgili gerekli tüm incelemeleri yapar; gerek görürse tarafları dinler ve karar verir.


G.YAPTIRIMLAR

1- Uyarma

2- Kınama

3- Para cezası (Derneğe gelir kaydedilir.)

4- Üyeliğin belli bir süre askıya alınması

5- Üyeliğin sona ermesi


H. YÜRÜRLÜK

Bu iç tüzük ÖZKURBİR yönetim kurulunun onaylamasından sonra yürürlüğe girer ve üyelere tebliğ edilir