ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

(ÖZKUR-BİR) ANA TÜZÜĞÜ

 

  

KURULUŞ HÜKÜMLERİ`


DERNEĞİN ADI :

Madde-1

Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur.       

Derneğin kısa adı, ÖZKUR-BİR’dir. Bundan sonra bu metinde Dernek olarak geçecektir.

Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli işlem Mülki Amirlik katında yapılır.

 

DERNEĞİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

Madde-2

Derneğin merkezi İstanbul ilidir. Yasaların ve Ana Tüzüğün öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak Yurtiçinde İllerde şubeler açabilir. 

 

DERNEĞİN GAYESİ :

Madde-3

Derneğin Amacı; Türk Milli Eğitim Sistemi’nin gelişmesine katkıda bulunmak, Özel Öğretim Kurumları arasında her türlü diyalog ve işbirliğini sağlayarak bu kurumların menfaatlerini korumak ve eğitim-öğretim-yönetim kalitelerini artırmaktır.      

 

DERNEĞİN FAALİYETLERİ :

Madde-4

1. Eğitim-öğretim alanında dünyadaki ve Türkiye’deki yeni gelişmeleri araştırmak ve mevcut eğitim-öğretim modellerinin tanıtılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bunun için araştırma, inceleme raporları hazırlamak;

2. Özel Öğretim Kurumlarının bilgi ve deneyimlerini arttırmaya çalışmak, üyelerine rehberlik yapmak, aynı amaçla faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak;

3. Türk Milli Eğitim sisteminin geliştirilmesi için kanuni düzenleme taslakları hazırlamak ve ilgili makamlara önermek;

4. Özel Öğretim Kurumlarını Milli Eğitim Şurası’nda, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili kurul ve komisyonlarında, İl Ücret Tespit Komisyonlarında ve benzeri etkinliklerde temsil etmek;

5. Özel Öğretim Kurumlarının sayısının ve kalitesinin arttırılmasına ve uygun standartların sağlanmasına çalışmak, Toplam Kaliteyi sağlamak için Araştırma-Planlama-Geliştirme Merkezi (APGM) kurmak;      

6. Özel Öğretim Kurumlarının karşılaşacağı her türlü ekonomik, sosyal ve benzeri zorlukların ve haksız rekabet şartlarının aşılması konusunda özel öğretim kurumları ve kurucuları arasında dayanışmayı sağlamaya çalışmak;

7. Özel Öğretim Kurumları ve kurucuları arasında mesleki ve eğitsel dayanışmayı sağlamaya çalışmak;

8. Tüm Özel Öğretim Kurumlarının derneğe üye olmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak;

9. Eğitimin gelişmesine katkı sağlamaya yönelik yurtiçi ve yurt dışı lisans ve lisans üstü çalışmaları desteklemek; 

10. Özel Öğretim Kurumlarında başarılı fakat kısıtlı imkanı olan öğrencilerin öğrenimlerine katkıda bulunmak, onları geleceğe hazırlamak için yardımcı olmak, burs vermek, Milli Eğitim alanında başarılı çalışmaları ile emeği geçmiş olan insanlara ödül vermek;

11. Derneğin temsil gücünü artırmak için bir Vakıf veya Federasyona dönüştürülmesi için çalışmalar yapmak, bir eğitim-öğretim federasyonuna veya meslek odasına dahil olmak için çalışmalar yapmak;    

12. Özel Okul ve Dershanelerdeki her türlü Lise ve Üniversite Hazırlık Öğrenimi ile Kursların uluslararası standart sınavlara hazırlık şekline dönüştürülmesi, bu kurumlarda yapılan sınavların Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM sınavı ile aynılaştırılması veya bu          sınav sonucu verilecek sertifikaların Bakanlık onayı ile Türkiye sınırları içinde geçerli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, müşterek sınavlar tertiplemek;

13. Türkiye genelinde veya İller bazında ödüllü veya ödülsüz deneme sınavları yapmak;

14. İzinsiz çalışan Test Büroları, Test Merkezleri, Dershaneler ve Özel Kurslar ile ilgili takibat yapmak;

15.  Tanıtım ve reklamda doğruluk ve yasalara uygunluk ilkeleri doğrultusunda üyeler arasında işbirliğini geliştirmek ve yanıltıcı reklamlarla haksız rekabet oluşturan kurumlara karşı gerekli önlemleri almak;

16.  İthal ders araç-gereçlerinin gümrük ve diğer harçlardan muaf tutulması için çalışmalar yapmak;

17.  Özel Öğretim Kurumlarının ödediği KDV, sigorta ve benzeri resmi harç ve rüsumların azaltılması için çalışmalar yapmak;

18.  Haksız rekabete neden olan, Devlet okullarındaki gayrı resmi Üniversite Hazırlık ve Anadolu Liselerine Hazırlık kurslarının Bakanlık nezdinde, özel öğretim kurumlarının haklarını koruyacak bir statüye kavuşturulması için çalışmalar yapmak;

19.  Özel Öğretim Kurumlarında çalışan her türlü personelin eğitim ve formasyonlarını arttırıcı faaliyetler yapmak, Hizmetiçi Eğitim Programları tertiplemek, Zümre Çalışmaları yapmak;

20.  Eğitim ve öğretimle ilgili yurt içi ve yurt dışı geziler tertiplemek;       

21.  Aday öğretmenlere, bilgi ve tecrübelerini artırıcı özel eğitim programları düzenlemek;

22.  Öğretmenlere, “Özel Öğretim Kurumları Öğretmeni Yetiştirme Programları” ile Türk veya yabancı üniversite mezunlarının, öğretebilecek seviyede yabancı dil veya diğer branşlarda yetiştirilmeleri için kurslar düzenlemek, branş öğretmenliği yapanlara, o dersi öğretimi yapılan yabancı dilde anlatabilmek üzere branş öğretmenliği kursları düzenlemek, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika vermek ve bu sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığından onaylanmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak;

23.  Öğretmenlik formasyonu almayan lisans mezunlarının branşları ile ilgili ağırlıklı dersleri “Uzman Öğretici” veya herhangi bir sıfatla Dershane öğretmeni olarak verebilmesi çalışmalarını yapmak;

24.  Kurslarda öğretilmesi için yasal izin alınmış olan yabancı dillerin öğretiminde uluslararası standartlarda eğitim birliği için gerekli çalışmaları yapmak;

25.  Özel Öğretim Kurumlarının faaliyetlerinin kamu hizmetinden sayılmasını sağlamak ve bu yönde elektrik, su, doğal gaz ve benzeri hizmet harcamalarında diğer kamu eğitim ve öğretim kurumlarının yararlandığı haklardan yararlanmalarını sağlamak;

26.  Özel Öğretim Kurumlarının araç-gereç ve dokümanlarının ortak üretimini sağlamak ve üyelerini yararlandırmak;

27.  Özel Öğretim Kurumlarının Bakanlık ve bağlı Müdürlüklerce yapılan teftişlere hazırlanmasını sağlamak için, kendi içinde teftiş kurumu oluşturmak;        

28.  Üyeleri arasında ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını geçici olarak karşılayabilmek için “Yardım Sandığı” oluşturmak;

29.  Dernek bünyesinde Özel Okul, Dershane ve Kurs alanlarında, ayrı ayrı çalışma birimleri ve Komisyonlar oluşturmak;

30.  Özel Okul, Dershane ve Kurs alanlarında her türlü teknolojik imkandan yararlanarak, İNTERNET ve benzeri programlarda WEB SAYFASI ve benzeri etkinlikler ve ulaşım imkanları oluşturmak ve bu imkanlardan yararlanmak;

31.  Üyeleri arasında veya üyeleri ile Özel Öğretim Kurumları Sektöründeki diğer kurum ve kişiler arasındaki ihtilafların hakem yoluyla çözümünü sağlamak için TAHKİM kurumu ve bu kuruma bağlı TAHKİM KURULLARI oluşturmak;

32.  Yukarıda sayılan faaliyetler için ilmi konferans, araştırma raporları, kamuoyu araştırmaları, seminer, toplantı, panel, sergi, müşterek geziler ve benzeri faaliyetler yapmak, dergi ve gazete çıkarmak, yarışmalar, kültürel ve sportif etkinlikler, ödül törenleri düzenlemek;

33.  Gerekli gördüğünde yurt içinde şubeler açmak;

34.  Taşınır, taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek;   

35.  Amaçların gerçekleştirilmesi için kanuna uygun olan her türlü faaliyeti yapmak.

36.  AB üyesi Ülkelerdeki ilgili kurumlarla eğitim ve öğretim amaçlı projeler oluşturabilir, her türlü ilişki kurabilir ve bu çerçevede AB fonlarından yararlanabilir. AB ihalelerine katılabilir.

 


DERNEĞİN KURUCULARI :

Madde-5

Derneğin kuruluşunda bulunan Kurucu Üyelerin, ad ve soyadları aşağıdadır:

Zekeriya ERDİM

Ahmet ERÇİL

Veysel KAFALI

Hüseyin Emin ÖZTÜRK

Sadettin KİPER

Mustafa PETEK

Mehmet BARAN

 


ÜYELİK ŞARTLARI :

Madde-6

Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a. Asil Üyelik:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, özel eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Özel eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren tüzel kişilikler, üye olabilirler ve dernekte temsilcileri vasıtasıyla temsil edilirler. Birden fazla şubesi/kurumu olan üyeler isterlerse herbir kurumları için ayrı ayrı üyelik alabilirler.Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

b. Fahri Üyelik:

Sadece bir şeref payesi olup, çalışma ve yardımlarıyla Derneğe veya Türk Milli Eğitimine hizmet etmiş olanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir.  

Fahri üyelik için asil üyelikte istenen şartlar ve ikamet şartı aranmaz.

Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılıp temennilerde bulunabilirler. Fakat seçme ve seçilme hakları yoktur. Her türlü ödentileri Dernek tarafından karşılanır. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA :

Madde-7

Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman Dernekten istifa hakkına sahiptir. Ancak geçmiş üye aidatlarını ödemek zorundadır.       

a. Çıkma: Dernekten çıkma, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılmış dilekçe ile olur. Vefat eden üyenin kaydı silinir.

b. Çıkarılma: Tüzükte veya kanunda yazılı vasıfları kaybeden, taahhüt ettiği aidatı tebligata rağmen ödemeyen, Dernek faaliyetlerini engelleyen veya zedeleyici söz ve davranışta bulunanlarla, bu meyanda yazı yazanlar, Yönetim Kurulu kararıyla Dernekten çıkarılır.Bu karara karşı ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

 YÖNETİM HÜKÜMLERİ


DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde-8

Derneğin organları; 

a) Genel Kurul,                                    

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,                          

d) Danışma Kurulu’dur.        

  

GENEL KURUL :

a) Toplanma Şekli ve Zamanı:

Madde-9

Genel Kurul, derneğin oy hakkını haiz asil üyelerden müteşekkil en yüksek organı olup, geçmiş senelere ait bütün aidatlarını ödemiş üyelerden teşekkül eder. Dernek Şubelerinin Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilleri Genel Kurulun tabii üyesidirler. Genel Kurulun, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki nevi toplantısı vardır.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı: Genel Kurulun iki yılda bir EKİM ayında toplanması zorunludur. 

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin 1/5’inin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.       

         Yönetim Kurulu bu istek üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteyen üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul toplantısına çağırmakla görevlendirir.         

3. Çağrı: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

b) Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı :

Madde-10

Genel Kurul toplantısı, Dernek merkezinin bulunduğu İlde, Dernek merkezinde veya Yönetim Kurulunun karar kıldığı bir mahalde yapılır. Her toplantının ilanda belirtilen ve mahallin mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılması gereklidir. Gerek olağan gerek olağanüstü toplantının yapılabilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması gereklidir. İlk toplantıda nisap temin edilemez ise ikinci toplantıda ekseriyet aranmaz. Ancak bu iki toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

c) Toplantının Yapılış Usulü ve Gündem:

Madde-11

1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca tanzim edilen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı temin edilmişse durum bir zabıtla tesbit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya vazifelendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir divan oluşturulur. Divana, bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki Katip seçilir. Toplantının idaresi Divan Başkanına aittir. Divan kararlarını çoğunlukla verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş geçerli sayılır. Katipler toplantı zaptını tanzim eder, Divan Başkanı ve Vekili birlikte imzalarlar. Toplantının sonunda bütün vesika ve zabıtlar seçilen Yönetim Kuruluna verilir.

2. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülebilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından imzaları altında görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması mecburidir.

3. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı veya bir an önce görüşülmesinde yarar bulunan hallerde, aşağıda gösterilecek başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır:           

a. Dernek üye tam sayısının 1/5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuruları,    

b. Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,       

c.Denetleme Kurulunun, Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği ile karar.  

4. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki usul ve esaslara göre yapılır. Ancak toplantıya neden olan gündem maddesinin dışında gündeme madde eklenemez.

        

d) Vazife ve Yetkileri :

Madde-12

1. Dernek organlarını seçmek,

2.  Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek,           

4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

5. Derneğe lüzumlu taşınmaz malları satın almak veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

6. Yönetim Kurulunca hazırlanacak talimatnameleri tadil, red veya tasdik etmek.

7.  Derneğin feshine karar vermek.

8. Özel Öğretim Kurumları Federasyonu veya Odası kurulduğunda Derneği temsil edecek üyeleri seçmek.

9. Derneğin Federasyonlara katılması veya ayrılması hususunda karar vermek.     

10. Dernek tüzüğünde veya mevzuatında Genel Kurulca yapılması belirtilen sair vazifeleri ifa etmek.

           

e) Karar Alma Yeter Sayısı :

Madde-13

1. Genel Kurulda kararlar çoğunluk sistemi ile alınır. Her kurum bir üye ile temsil edilir ve üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanı’nın katıldığı karar muteber sayılır.

2. Kararlar açık oyla alınır. Ancak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır.

3. Derneğin feshi ve tüzük değişikliği kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 


YÖNETİM KURULU :

Madde-14

a) Teşkili :

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla, iki yıl için seçilen 12 asil, 12 yedek üyeden teşekkül eder. Kendi aralarında seçildikten sonraki ilk toplantıda gizli oyla vazife taksimi yaparlar. Başkan, Başkan Vekili, Muhasip ve Sekreter üyeyi seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı, Derneğin de Başkanıdır. Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır.

 

b) Görev ve Yetkileri :

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil selahiyeti vermek;

2. Dernekler Kanunu ve tüzük hükümleri çerçevesinde Derneğin amacına uygun bilumum faaliyetlerde bulunmak;

3. Genel Kurul kararlarını tatbik etmek, verilecek selâhiyete dayanarak personel tayin etmek;     

4. Derneğe gelir temini için lokal kiralamak, malzeme ve demirbaş eşyaları satın almak; kitap, gazete, dergi, broşür ve benzeri neşriyatta bulunmak;

5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait muameleleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak;

6. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak;       

c) Toplantıları :

Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır. Başkan veya Başkan olmadığında Başkan Vekilinin gerek duyduğu hallerde acilende toplanabilir. Mazeretsiz olarak bir birini takip eden üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır. 

Yönetim Kurulunda boşalma olunca yedekler sırası ile asıl üyeliklere alınırlar. Ancak yedeklerin de getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılmaması halinde Dernekler Kanununun ilgili maddeleri tatbik edilir. Toplantının yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması lazımdır. Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar alınmış olur.

         

d) Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak Ve Vazifeleri :

1. Yönetim Kurulu Başkanı: Adlî, idari konularda derneği temsil eder. Derneğin Yönetim Kuruluna başkanlık ve toplantılarını idare eder. Yönetim Kurulu kararlarını yerine getirir. Yönetim Kurulunun karar ile bildiri yayınlar.   

2. Başkan Vekili: Başkana yardımcı olur. Bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder. Her türlü büro işlerini tanzim eder. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır.  

3. Sekreter: Yönetim Kurulu kararlarını yazar. Dosya, evrak ve demirbaşların muhafazasını temin ve büro işlerinin yürütülmesi gibi işleri yapar. Başkan ve Başkan Vekili bulunmadığı zamanlarda onlara vekalet eder. 

4. Muhasip: Derneğin mali işlerini yürütür. Tahsilat ve sarfiyatın usulüne uygun yapılmasını, muhasebe defterlerinin muntazam tutulmasını, bütçe ve hesapların hazırlanmasını temin eder. Derneğe ait nakit mevcudunun makbuz ve kıymetli evrakın muhafazasından ve 2.000.-  YTL’ den fazla paranın bankaya yatırılmasının temin ve yönetiminden sorumludur.Diğer üyeler Yönetim Kurulunca verilecek vazifeleri yaparlar.         

 


DENETLEME KURULU :

Madde-15

a) Teşkili :

Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla iki yıl için seçilir. Üç üye aralarından birini başkan seçerler. Üyelerden birinin ayrılması halinde sırası ile yedekler alınır.

b) Vazife ve Yetkileri :

Derneğin hesaplarını ve yapılan işlerin mali yönden uygunluğunu denetler. Genel Kurul toplantısından önce derneğin

mali durumunu gözden geçirir ve diğer çalışmaları ile birlikte Genel Kurula rapor halinde sunar. Ayrıca tüzüğün kendisine yüklediği sair görevleri yapar.

 

SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Madde-16

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişikte tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 


DANIŞMA KURULU :

Madde-17

Danışma Kurulu, Dernek Eski Başkanları ile Fahri Üyeler ve Dernek Üyeleri arasından iki yıllık süre ile seçilmiş (7) danışmandan oluşur.      

Danışma Kurulu her yıl için en az üç kez toplanır ve ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

Danışma Kurulu, Başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.         

        

Görev ve Yetkileri :

Madde-18

Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:        

1. Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak,

2. Üyeler arasında sevgi, saygı ve dayanışmayı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak öneri ve dileklerde bulunmak,

3.Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

  


ŞUBELER : 

Madde-19

Dernek şube açabilir. Şube açma, Genel Kurul kararına bağlıdır. Şubeler hakkında da işbu tüzükteki aynı hükümler uygulanır.Yönetim Kurulu kararı ile Şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri işbu tüzük uyarınca üyelik şartlarına sahip olanlardan oluşturulacak Şube Kurucuları saptanır. Bu kurucular arasından en az üç kişi kuruluş işlemleri için Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; hak ve mal varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri, oluşturulacak “Şubeler Yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenmiş, bağımsız ve ikametgahlı Dernek iç organı statüsündedirler.

        


ORGANLARI ve GÖREVLERİ :

Madde-20

1. Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile iki yılda bir Eylül ayında olağan olarak toplanır.

2. Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda iki yıl için gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

3. Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.         

Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Genel Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.      

Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Yönetim Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.       

Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimi hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Denetleme Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.

Dernek Genel Kurulunda Şubeler, Başkan veya Başkanvekilleri ile temsil edilirler.         

Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliği ile ilgili diğer hükümleri Şubeler için de geçerli olup, uygulamaya ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

 


MALİ HÜKÜMLER

ÜYE AİDATI :

Madde-21

Üyelerden giriş ödentisi olarak 1000 TL, yıllık olarak ta 2400 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

 


DERNEĞİN GELİRLERİ :

Madde-22

a) Giriş aidatları

b) Yıllık aidatlar

c) Derneğe yapılacak teberru ve nakdi yardımlar

d) Kitap, dergi ve sair yayınlardan elde edilecek gelirler

e) Gece, müsamere v.s. toplantılardan elde edilecek gelirler.          

f) Dernek tarafından geliştirilecek projelerin satışından elde edilecek gelirler.      

g) Dernek taşınır, taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler.

 


DERNEĞİN GİDERLERİ :

Madde-23

Derneğin giderleri, Genel Kurul tarafından onaylanan bütçedeki giderlerdir. Gerekli harcamalar Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Derneğin banka hesaplarından para çekebilmek için Dernek Başkanı ile Muhasip üyenin  birlikte imzası gereklidir.

 


DERNEĞİN DEFTERLERİ :

Madde-24

Dernek, noterden onaylı olmak şartıyla, aşağıdaki defterleri tutar: 

1. Karar Defteri

2. Üye Kayıt Defteri

3. Vezne Defteri

4. Demirbaş Kayıt Defteri

5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri

6. Bütçe Kesin Hesap Bilanço Defteri

7. Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri

 


GENEL HÜKÜMLER


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde-25

Tüzük değişiklikleri, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun ya da üyelerden birinin yazılı isteği ile Genel Kurula katılanların 2/3 oy çoğunluğu ile yapılabilir. Tüzük değişiklikleri, Genel Kurul üyelerine en az 15 gün önceden bildirilmedikçe görüşülemez.         

 


DERNEĞİN FESHİ :

Madde-26

Dernek Genel Kurulu derneğin feshine her zaman karar verebilir. Bunun için Genel Kurula katılanların 2/3’sinin toplantıda hazır bulunması ve katılanların 2/3’sinin oyu ile karar verilmesi gereklidir.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin mülki amirine bildirilir.

Derneğin feshi halinde, derneğin taşınır ve taşınmaz malları benzer amaçlara hizmet eden vakıf ya da derneklerden birine devredilir.

 


KURULLARDAKİ ÜYELİKLERİN DÜŞMESİ :

Madde-27

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.   

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

 


KOMİSYONLAR :

Madde-28

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak ve Dernek bünyesinde bulunan Özel Okul, Dershane ve Kurs alanlarında ihtisas birimleri şeklinde çalışmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile Komisyonlar oluşturulur. Komisyonların toplantı ve çalışma usulleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar, yönetim, denetleme ve danışma kurullarının karar almalarına ya da yürütmelerine yardımcı olacak etüd, araştırma ve inceleme yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmak üzere görevli ve yetkilidirler.

 


HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

Madde-29

Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.KURUCU ÜYELER :

Madde-30

Kaldırılmıştır.