KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI :

Madde-1

Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ” adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı, ÖZKUR-BİR’dir. Bundan sonra bu metinde Dernek olarak geçecektir. Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli işlem Mülki Amirlik katında yapılır.

DERNEĞİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

Madde-2

Derneğin merkezi İstanbul ilidir. Yasaların ve Ana Tüzüğün öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak Yurtiçinde İllerde şubeler açabilir.

DERNEĞİN GAYESİ :

Madde-3

Derneğin Amacı; Türk Milli Eğitim Sistemi’nin gelişmesine katkıda bulunmak, Özel Öğretim Kurumları arasında her türlü diyalog ve işbirliğini sağlayarak bu kurumların menfaatlerini korumak ve eğitim-öğretim-yönetim kalitelerini artırmaktır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ :

Madde-4

 1. Eğitim-öğretim alanında dünyadaki ve Türkiye’deki yeni gelişmeleri araştırmak ve mevcut eğitim-öğretim modellerinin tanıtılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bunun için araştırma, inceleme raporları hazırlamak;

 2. Özel Öğretim Kurumlarının bilgi ve deneyimlerini arttırmaya çalışmak, üyelerine rehberlik yapmak, aynı amaçla faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak;

 3. Türk Milli Eğitim sisteminin geliştirilmesi için kanuni düzenleme taslakları hazırlamak ve ilgili makamlara önermek;

 4. Özel Öğretim Kurumlarını Milli Eğitim Şurası’nda, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili kurul ve komisyonlarında, İl Ücret Tespit Komisyonlarında ve benzeri etkinliklerde temsil etmek;

 5. Özel Öğretim Kurumlarının sayısının ve kalitesinin arttırılmasına ve uygun standartların sağlanmasına çalışmak, Toplam Kaliteyi sağlamak için Araştırma-Planlama-Geliştirme Merkezi (APGM) kurmak;

 6. Özel Öğretim Kurumlarının karşılaşacağı her türlü ekonomik, sosyal ve benzeri zorlukların ve haksız rekabet şartlarının aşılması konusunda özel öğretim kurumları ve kurucuları arasında dayanışmayı sağlamaya çalışmak;

 7. Özel Öğretim Kurumları ve kurucuları arasında mesleki ve eğitsel dayanışmayı sağlamaya çalışmak;

 8. Tüm Özel Öğretim Kurumlarının derneğe üye olmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak;

 9. Eğitimin gelişmesine katkı sağlamaya yönelik yurtiçi ve yurt dışı lisans ve lisans üstü çalışmaları desteklemek;

 10. Özel Öğretim Kurumlarında başarılı fakat kısıtlı imkanı olan öğrencilerin öğrenimlerine katkıda bulunmak, onları geleceğe hazırlamak için yardımcı olmak, burs vermek, Milli Eğitim alanında başarılı çalışmaları ile emeği geçmiş olan insanlara ödül vermek;

 11. Derneğin temsil gücünü artırmak için bir Vakıf veya Federasyona dönüştürülmesi için çalışmalar yapmak, bir eğitim-öğretim federasyonuna veya meslek odasına dahil olmak için çalışmalar yapmak;

 12. Özel Okul ve Dershanelerdeki her türlü Lise ve Üniversite Hazırlık Öğrenimi ile Kursların uluslararası standart sınavlara hazırlık şekline dönüştürülmesi, bu kurumlarda yapılan sınavların Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM sınavı ile aynılaştırılması veya bu sınav sonucu verilecek sertifikaların Bakanlık onayı ile Türkiye sınırları içinde geçerli hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, müşterek sınavlar tertiplemek;

 13. Türkiye genelinde veya İller bazında ödüllü veya ödülsüz deneme sınavları yapmak;

 14. İzinsiz çalışan Test Büroları, Test Merkezleri, Dershaneler ve Özel Kurslar ile ilgili takibat yapmak;

 15. Tanıtım ve reklamda doğruluk ve yasalara uygunluk ilkeleri doğrultusunda üyeler arasında işbirliğini geliştirmek ve yanıltıcı reklamlarla haksız rekabet oluşturan kurumlara karşı gerekli önlemleri almak;

 16. İthal ders araç-gereçlerinin gümrük ve diğer harçlardan muaf tutulması için çalışmalar yapmak;

 17. Özel Öğretim Kurumlarının ödediği KDV, sigorta ve benzeri resmi harç ve rüsumların azaltılması için çalışmalar yapmak;

 18. Haksız rekabete neden olan, Devlet okullarındaki gayrı resmi Üniversite Hazırlık ve Anadolu Liselerine Hazırlık kurslarının Bakanlık nezdinde, özel öğretim kurumlarının haklarını koruyacak bir statüye kavuşturulması için çalışmalar yapmak;

 19. Özel Öğretim Kurumlarında çalışan her türlü personelin eğitim ve formasyonlarını arttırıcı faaliyetler yapmak, Hizmetiçi Eğitim Programları tertiplemek, Zümre Çalışmaları yapmak;

 20. Eğitim ve öğretimle ilgili yurt içi ve yurt dışı geziler tertiplemek;

 21. Aday öğretmenlere, bilgi ve tecrübelerini artırıcı özel eğitim programları düzenlemek;

 22. Öğretmenlere, “Özel Öğretim Kurumları Öğretmeni Yetiştirme Programları” ile Türk veya yabancı üniversite mezunlarının, öğretebilecek seviyede yabancı dil veya diğer branşlarda yetiştirilmeleri için kurslar düzenlemek, branş öğretmenliği yapanlara, o dersi öğretimi yapılan yabancı dilde anlatabilmek üzere branş öğretmenliği kursları düzenlemek, kurs sonunda başarılı olanlara sertifika vermek ve bu sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığından onaylanmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak;

 23. Öğretmenlik formasyonu almayan lisans mezunlarının branşları ile ilgili ağırlıklı dersleri “Uzman Öğretici” veya herhangi bir sıfatla Dershane öğretmeni olarak verebilmesi çalışmalarını yapmak;

 24. Kurslarda öğretilmesi için yasal izin alınmış olan yabancı dillerin öğretiminde uluslararası standartlarda eğitim birliği için gerekli çalışmaları yapmak;

 25. Özel Öğretim Kurumlarının faaliyetlerinin kamu hizmetinden sayılmasını sağlamak ve bu yönde elektrik, su, doğal gaz ve benzeri hizmet harcamalarında diğer kamu eğitim ve öğretim kurumlarının yararlandığı haklardan yararlanmalarını sağlamak;

 26. Özel Öğretim Kurumlarının araç-gereç ve dokümanlarının ortak üretimini sağlamak ve üyelerini yararlandırmak;

 27. Özel Öğretim Kurumlarının Bakanlık ve bağlı Müdürlüklerce yapılan teftişlere hazırlanmasını sağlamak için, kendi içinde teftiş kurumu oluşturmak;

 28. Üyeleri arasında ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını geçici olarak karşılayabilmek için “Yardım Sandığı” oluşturmak;

 29. Dernek bünyesinde Özel Okul, Dershane ve Kurs alanlarında, ayrı ayrı çalışma birimleri ve Komisyonlar oluşturmak;

 30. Özel Okul, Dershane ve Kurs alanlarında her türlü teknolojik imkandan yararlanarak, İNTERNET ve benzeri programlarda WEB SAYFASI ve benzeri etkinlikler ve ulaşım imkanları oluşturmak ve bu imkanlardan yararlanmak;

 31. Üyeleri arasında veya üyeleri ile Özel Öğretim Kurumları Sektöründeki diğer kurum ve kişiler arasındaki ihtilafların hakem yoluyla çözümünü sağlamak için TAHKİM kurumu ve bu kuruma bağlı TAHKİM KURULLARI oluşturmak;

 32. Yukarıda sayılan faaliyetler için ilmi konferans, araştırma raporları, kamu oyu araştırmaları, seminer, toplantı, panel, sergi, müşterek geziler ve benzeri faaliyetler yapmak, dergi ve gazete çıkarmak, yarışmalar, kültürel ve sportif etkinlikler, ödül törenleri düzenlemek;

 33. Gerekli gördüğünde yurt içinde şubeler açmak;

 34. Taşınır, taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek;

 35. Amaçların gerçekleştirilmesi için kanuna uygun olan her türlü faaliyeti yapmak.

 36. AB üyesi Ülkelerdeki ilgili kurumlarla eğitim ve öğretim amaçlı projeler oluşturabilir, her türlü ilişki kurabilir ve bu çerçevede AB fonlarından yararlanabilir. AB ihalelerine katılabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI :

Madde-5

Derneğin kuruluşunda bulunan Kurucu Üyelerin, ad ve soyadları aşağıdadır:

 • Zekeriya ERDİM

 • Ahmet ERÇİL

 • Veysel KAFALI

 • Hüseyin Emin ÖZTÜRK

 • Sadettin KİPER

 • Mustafa PETEK

 • Mehmet BARAN

ÜYELİK ŞARTLARI :

Madde-6

Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a. Asil Üyelik:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, özel eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Özel eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren tüzel kişilikler, üye olabilirler ve dernekte temsilcileri vasıtasıyla temsil edilirler. Birden fazla şubesi/kurumu olan üyeler isterlerse herbir kurumları için ayrı ayrı üyelik alabilirler. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

b. Fahri Üyelik:

Sadece bir şeref payesi olup, çalışma ve yardımlarıyla Derneğe veya Türk Milli Eğitimine hizmet etmiş olanlar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir. Fahri üyelik için asil üyelikte istenen şartlar ve ikamet şartı aranmaz. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılıp temennilerde bulunabilirler. Fakat seçme ve seçilme hakları yoktur. Her türlü ödentileri Dernek tarafından karşılanır. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA :

Madde-7

Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman Dernekten istifa hakkına sahiptir. Ancak geçmiş üye aidatlarını ödemek zorundadır.
a. Çıkma: Dernekten çıkma, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılmış dilekçe ile olur. Vefat eden üyenin kaydı silinir. 
b. Çıkarılma: Tüzükte veya kanunda yazılı vasıfları kaybeden, taahhüt ettiği aidatı tebligata rağmen ödemeyen, Dernek faaliyetlerini engelleyen veya zedeleyici söz ve davranışta bulunanlarla, bu meyanda yazı yazanlar, Yönetim Kurulu kararıyla Dernekten çıkarılır. 
Bu karara karşı ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde-8

Derneğin organları; 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu, 
d) Danışma Kurulu’dur. 
 

DERNEĞİN GELİRLERİ :

Madde-22

a) Giriş aidatları
b) Yıllık aidatlar
c) Derneğe yapılacak teberru ve nakdi yardımlar
d) Kitap, dergi ve sair yayınlardan elde edilecek gelirler
e) Gece, müsamere v.s. toplantılardan elde edilecek gelirler. 
f) Dernek tarafından geliştirilecek projelerin satışından elde edilecek gelirler. 
g) Dernek taşınır, taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler.
 

KOMİSYONLAR :

Madde-28

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak ve Dernek bünyesinde bulunan Özel Okul, Dershane ve Kurs alanlarında ihtisas birimleri şeklinde çalışmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile Komisyonlar oluşturulur. Komisyonların toplantı ve çalışma usulleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Komisyonlar, yönetim, denetleme ve danışma kurullarının karar almalarına ya da yürütmelerine yardımcı olacak etüd, araştırma ve inceleme yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmak üzere görevli ve yetkilidirler.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

Madde-29

Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.